زمینه و هدف: گیاه پالایی یک تکنیک با صرفه اقتصادی محیط زیستی و علمی است که برای کشورهای در حال توسعه مناسب است. و تجارت با ارزشی به حساب می آید. از جمله گیاهان ویژه جهت پالایش این گونه پساب ها گیاه وتیور می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین کارایی گیاه وتیور با کشت هیدروپونیک جهت حذف LAS فاضلاب رختشویخانه بیمارستان بوده است.مواد و روش کار: این روش مطالعه توصیفی – تحلیلی بوده است. نمونه گیری با استفاده از ظروف مخصوص نمونه برداری از فاضلاب رختشویخانه بیمارستان برداشته شد. در این مطالعه غلظت پارامتر LAS مورد سنجش قرار گرفت. آزمایشات مربوط به غلظت سورفکتانت های آنیونی توسط روش methylene blue active substances یا ( ( MBAS اندازه گیری شد. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام سایر آزمایشات بر اساس رهنمودهای کتاب standard method صورت گرفته است. پس از انجام آزمایشات مختلف نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS , Excel مقادیر میانگین برای هر پارامتر محاسبه و پس از مقایسه با استاندارد کارایی فرایند تصفیه روی نمودار های مربوطه ترسیم شد.نتایج و یافته ها: در این مطالعه کارایی ریشه گیاه وتیور در تصفیه فاضلاب رختشویخانه بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین راندمان حذف LAS در پایلوت کشت هیدروپونیک وتیور با غلظتهای سورفکتانت آنیونی ۰,۵ و ۱,۵ و ۲ و ۵ و۱۰ و۲۰میلی گرم در لیتر از فاضلاب رختشویخانه بیمارستان و در زمان ماند ۲ روز به ترتیب ۷۰ و ۸۰ و ۷۲ و ۶۰ و ۵۰ و۴۰ درصد بوده است. غلظت LAS در رختشویخانه ۴۰-۱۰ میلی گرم در لیتر متغیر بوده است.بحث و نتیجه گیری: نتایج کلی نشان می دهد راندمان این روش در تجزیه و کاهش LAS فاضلاب رختشویخانه بیمارستان با افزایش غلظت سورفکتانت کاهش پیداکرده است. افزایش غلظت سورفکتانت باعث کاهش اکسیژن و کاهش فعالیت باکتریها و از بین رفتن آنها شده است و کارایی گیاه وتیور جهت تصفیه LAS را کاهش داده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *